Sơ đồ tổ chức

Hiện nay, cơ cấu bộ máy của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gồm: