Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023-2024

TT

Nội dung

1

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: “Xem thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024"

2

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 1 năm sau khi ra trường năm học 2020-2021

3

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 1 năm sau khi ra trường năm học 2021-2022

4

Biểu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (BẬC ĐẠI HỌC)

Biểu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (BẬC SAU ĐẠI HỌC) - Trình độ Thạc sĩ.

Biểu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (BẬC SAU ĐẠI HỌC) - Trình độ Tiến sĩ.

5

Biểu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024.