Phòng Thanh tra – Pháp chế

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động của Trường Đại học Xây dựng và các đơn vị trực thuộc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo vệ Nhà trường trước những rủi ro pháp lý, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã được thành lập theo Quyết định số 1263/ QĐ – ĐHXD ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra nội bộ và những vấn đề pháp lý của Trường.

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, pháp chế định kỳ, đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, pháp chế theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.
 2. Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác khi Hiệu trưởng giao.
 3. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 4. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng chỉ đạo về nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.
 5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý của Trường về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng …
 6. Chủ trì giúp Hiệu trưởng về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên.
 7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra, pháp chế cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
 8. Hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng có quyết định điều chỉnh, khắc phục các sai phạm kịp thời. Hướng dẫn và kiểm soát việc ban hành các văn bản quản lý của Nhà trường đúng quy định pháp luật.
 9. Giúp Hiệu trưởng kiểm soát các mối quan hệ của Nhà trường, đảm bảo việc ký kết hợp đồng của Trường với các đối tác đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý cho Nhà trường.
 10. Tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các đơn vị trong Trường trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với các đối tác.
 11. Tuyền truyền, phổ biến pháp luật trong Nhà trường.
 12. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về thanh tra theo quy định của pháp luật.
 13. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 15. Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng: ThS. Đinh Văn Trường
 • Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Thu Hương
 • Chuyên viên: CN Trần Thanh Hương
 • Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Nguyệt
 • Chuyên viên: KS Lê Thị Hồng Nhung
 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
 2. Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
 3. Nghị quyết số 77/NQ - CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;
 4. Luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về phổ biến, giáo dục pháp luật;
 5. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 6. Quyết định số 70/2014/QĐ - TTg ngày 10/12/2014 về Ban hành Điều lệ trường đại học.
 7. Luật phòng chống tham nhũng
 8. Luật Thanh tra năm 2010
 9. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
 10. Chỉ thị số 10/CT-TTg về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường
 11. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học
 12. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
 13. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 14. Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;

 15. Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;

 16. Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 quy định về điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

 17. Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 18. Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

 19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

 20. Luật phòng chống tham nhũng 2018;

 21. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục;

 22. Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; Tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 23. Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 24. Trường Đại học Xây dựng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11/2019

 25. Những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019

 26. Luật Giáo dục năm 2019

 27. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

 28. Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 29. Kế hoạch số 844/KH-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019

 30. Bảng so sánh Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2018

 31. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổng, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 32. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng

 33. Luật Phòng chống tham nhũng 2018

 34. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018

 35. Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

 • Địa chỉ: Phòng 118 và 119, Nhà A1, Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 02438696575      
 • Website: ttpc.huce.edu.vn
 • Email: ttpc@huce.edu.vn