Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2024

 I. THÔNG TIN CHUNG

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 II. VĂN BẢN PHÁP QUY

TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Link file
2 Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS Link file
4 Công văn số 82/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
  (Một số tài liệu đính kèm với công văn số 82) Link file
5

Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Link file
6 Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024 Link file

III.1. Danh sách ứng viên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS - GS NĂM 2024

Tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

STT Họ và tên Năm sinh Đăng ký chức danh Đơn vị công tác Ngành Chuyên ngành Đăng ký tại HĐGS ngành, liên ngành
1 Nguyễn Hoàng Giang 05/7/1980 GS Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
2 Trần Thị Việt Nga 11/09/1974 GS Khoa Kỹ thuật Môi trường Xây dựng Cấp thoát nước Xây dựng - Kiến trúc
3 Vũ Chí Công 20/11/1987 PGS Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
4 Nguyễn Hùng Cường 13/5/1978 PGS Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
5 Trần Quang Dũng 15/8/1984 PGS Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Quản lý Xây dựng Quản lý Xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
6 Nguyễn Trung Kiên 14/10/1986 PGS Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
7 Trần Văn Quân 26/12/1988 PGS Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
8 Hoàng Minh Giang 05/02/1983 PGS Khoa Kỹ thuật Môi trường Xây dựng Kỹ thuật môi trường Xây dựng - Kiến trúc
9 Mai Cao Trí 02/11/1981 PGS Khoa XD CT Biển và Dầu khí   Kỹ thuật XDCTB Xây dựng - Kiến trúc
10 Lưu Thị Diệu Chinh 12/11/1983 PGS Khoa Công trình Thủy Thủy lợi Phòng chống thiên tai và thích ứng  biến đổi khí hậu Thủy lợi
11 Mai Sỹ Hùng 10/10/1971 PGS Khoa Công trình Thủy Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Xây dựng - Kiến trúc
12 Vũ Minh Tuấn 05/9/1985 PGS Khoa Công trình Thủy Giao thông vận tải XD bến cảng, đường thủy Giao thông vận tải
13 Dương Trường Giang 26/10/1977 PGS Khoa Cơ khí Kỹ thuật Cơ khí Cơ khí Xây dựng Cơ khí - Động lực
14 Nguyễn Văn Tịnh 16/11/1983 PGS Khoa Cơ khí Kỹ thuật Cơ khí Cơ khí Xây dựng Cơ khí - Động lực
15 Nguyễn Quốc Bảo 01/6/1980 PGS Khoa Cầu đường Giao thông vận tải Xây dựng cầu Giao thông vận tải
16 Lê Bá Danh 09/5/1984 PGS Khoa Cầu đường Giao thông vận tải Xây dựng cầu Giao thông vận tải
17 Vũ Ngọc Trụ 06/02/1975 PGS Khoa Cầu đường Giao thông vận tải Xây dựng đường ô tô Giao thông vận tải
18 Hà Thị Hằng 31/12/1981 PGS Khoa Cầu đường Khoa học Trái đất Trắc địa Khoa học trái đất - Mỏ
19 Trần Đình Trọng 20/9/1982 PGS Khoa Cầu đường Khoa học Trái đất Trắc địa Khoa học trái đất - Mỏ

 III.2. Bản đăng ký:

STT Đăng ký chức danh Họ và tên Bản đăng ký
1 GS Nguyễn Hoàng Giang File đính kèm
2 GS Trần Thị Việt Nga File đính kèm
3 PGS Vũ Chí Công File đính kèm
4 PGS Nguyễn Hùng Cường File đính kèm
5 PGS Trần Quang Dũng File đính kèm
6 PGS Nguyễn Trung Kiên File đính kèm
7 PGS Trần Văn Quân File đính kèm
8 PGS Hoàng Minh Giang File đính kèm
9 PGS Mai Cao Trí File đính kèm
10 PGS Lưu Thị Diệu Chinh File đính kèm
11 PGS Mai Sỹ Hùng File đính kèm
12 PGS Vũ Minh Tuấn File đính kèm
13 PGS Dương Trường Giang File đính kèm
14 PGS Nguyễn Văn Tịnh File đính kèm
15 PGS Nguyễn Quốc Bảo File đính kèm
16 PGS Lê Bá Danh File đính kèm
17 PGS Vũ Ngọc Trụ File đính kèm
18 PGS Hà Thị Hằng File đính kèm
19 PGS Trần Đình Trọng File đính kèm

III.3. Hồ sơ ứng viên:

1. Nguyễn Hoàng Giang 2. Trần Thị Việt Nga

 

3. Vũ Chí Công 4. Nguyễn Hùng Cường 5. Trần Quang Dũng

6. Nguyễn Trung Kiên 7. Trần Văn Quân 8. Hoàng Minh Giang

9. Mai Cao Trí 10. Lưu Thị Diệu Chinh 11. Mai Sỹ Hùng

12. Vũ Minh Tuấn 13. Dương Trường Giang 14. Nguyễn Văn Tịnh

15. Nguyễn Quốc Bảo 16. Lê Bá Danh 17. Vũ Ngọc Trụ

18. Hà Thị Hằng 19. Trần Đình Trọng

1. Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 (file đính kèm)

2. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở: (File đính kèm)

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024: (file đính kèm)