Phòng Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu

Phòng Khoa học Công nghệ là một phòng chức năng của Trường, được thành lập từ năm 1966 theo Quyết định số 144/CP ngày 08/08/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 

Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

 1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. Tổ chức thực hiện, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; báo cáo định kỳ về hoạt động khoa học công nghệ của Trường với Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định.
 2. Là đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất của các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường.
 3. Làm đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường. Chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học và các hợp đồng tư vấn do Phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị, cá nhân được giao. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
 4. Là đầu mối quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường; tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Trường.
 5. Chủ trì quản lý việc tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho Đảng, Nhà nước, địa phương và các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.
 6. Chủ trì tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, seminar khoa học, câu lạc bộ khoa học của cán bộ, sinh viên.
 7. Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên trường tổ chức chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 8. Là thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.
 9. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong Trường.
 10. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở. Là đầu mối công tác thẩm định hồ sơ xét công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ứng viên thuộc thẩm quyền của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường.
 11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo và đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 12. Quản lý hoạt động xuất bản tạp chí, thông tin khoa học trong toàn Trường.
 13. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 14. Thẩm định, xác nhận khối lượng công tác nghiên cứu khoa học hàng năm của cán bộ, giảng viên trong Trường.
 15. Phối hợp với phòng Tài vụ tổ chức quản lý các tài sản hình thành qua thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và của Trường theo quy định của pháp luật.
 16. Tổng kết, báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trường và tư vấn cho Hiệu trưởng khen thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
 17. Tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ các phòng Khoa học Công nghệ khối các Trường Đại học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường và mở rộng quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật với các trường bạn và quốc tế.
 18. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 19. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 20. Trưởng phòng Khoa học Công nghệ được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 21. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

- Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Việt Phương

- Phó trưởng phòng: TS. Phạm Văn Minh; TS. Lê Bá Danh

- Chuyên viên: CVC. Lê Ngọc Yến; CV. Phan Thị Thanh Huyền; CV. Nguyễn Anh Duy.

Hình 1. Họp Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS (JCC Meeting) về “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam” do Trường Đại học Xây dựng (NUCE) và Đại học Saitama (SU) phối hợp thực hiện.

 

Hình 2. Lễ cắt băng khánh thành cầu dân sinh An Thượng, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, là kết quả nghiên cứu của chương trình “Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình” của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường ĐHXD làm chủ trì.

 

Hình 3PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng chụp ảnh cùng 02 nhóm đạt giải nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

 

Hình 4Buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng