Khung chương trình đào tạo hệ chính quy

Trong quá trình phát triển, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần nghiên cứu đổi mới mục tiêu, mô hình và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội trong từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo đại học áp dụng cho hệ chính quy hiện nay được xây dựng trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức học tập theo đơn vị tín chỉ, trong đó chương trình đào tạo Kỹ sư ở trường Đại học Xây dựng Hà Nội được cấu tạo bao gồm hai khối kiến thức.

- Kiến thức giáo dục đại cương (khoảng 33% chương trình đào tạo)

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (khoảng 67% chương trình đào tạo), bao gồm các kiến thức cơ sở ngành (khoảng 45% chương trình đào tạo) và chuyên ngành (khoảng 22% chương trình đào tạo).

Chi tiết chương trình đào tạo cho các ngành/ chuyên ngành như sau:

STT

Danh sách các ngành/ chuyên ngành

Link tải

1

Ngành Kiến trúc

Tải tại đây

2

Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Công nghệ

Tải tại đây

3

Ngành Kiến trúc cảnh quan

Tải tại đây

4

Ngành Kiến trúc Nội thất

Tải tại đây

5

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Tải tại đây

6

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc

Tải tại đây

7

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tải tại đây

 8 Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống Kỹ thuật trong công trình

Tải tại đây

 9 Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng

Tải tại đây

10

Ngành Kỹ thuật Xây dựng/ Có 08 chuyên ngành:

1. Địa kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường

2. Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học

3. Kết cấu Công trình

4. Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

5. Kỹ thuật Công trình thủy

6. Kỹ thuật Công trình năng lượng

7. Kỹ thuật Công trình biển

8. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tải tại đây
Tải tại đây
Tải tại đây
Tải tại đây
Tải tại đây
Đang cập nhật

11

Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Chuyên ngành xây dựng Cầu đường

Tải tại đây

12

Ngành Kỹ thuật CTN/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước

Tải tại đây

13

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải tại đây

14

Ngành Kỹ thuật Vật liệu

Tải tại đây

15

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Tải tại đây

16

Ngành Công nghệ thông tin

Tải tại đây

17

Ngành Khoa học máy tính

Tải tại đây

18

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tải tại đây

19

Ngành Kỹ thuật Cơ khí/Chuyên ngành Máy xây dựng

Tải tại đây

20

Ngành Kỹ thuật Cơ khí/Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng

Tải tại đây

21

Ngành Kỹ thuật Cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện

Tải tại đây

22

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô

Tải tại đây

23

Ngành Kỹ thuật cơ khí/Chuyên ngành Kỹ thuật điện Tải tại đây

24

Ngành Kinh tế xây dựng

Tải tại đây

25

Ngành Quản lý xây dựng/Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị

Tải tại đây

26

Ngành Quản lý xây dựng/Chuyên ngành Kinh tế và quản lý BĐS

Tải tại đây

27

Ngành Quản lý xây dựng/Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị

Tải tại đây

28 Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Tải tại đây

29 Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi-Hoa Kỳ) Tải tại đây
30 Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi-Hoa Kỳ) Tải tại đây
Các chương trình đào tạo chất lượng cao PFIEV (Kỹ sư tài năng Việt – Pháp)

1

Ngành Kỹ thuật Xây dựng/ Chuyên ngành Cơ sở Hạ tầng giao thông

Tải tại đây

2

Ngành Kỹ thuật Xây dựng/ Chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị

Tải tại đây

3

Ngành Kỹ thuật Xây dựng/ Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Tải tại đây

4

Ngành Kỹ thuật Xây dựng/ Chuyên ngành Vật liệu xây dựng

Tải tại đây

Các chương trình đào tạo Pháp ngữ, hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ)

1

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Pháp ngữ

Tải tại đây

2 Ngành Kiến trúc Pháp ngữ  Tải tại đây
Các chương trình đào tạo Anh ngữ
1 Ngành Kiến trúc Anh ngữ Tải tại đây
2 Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Anh ngữ Tải tại đây
3 Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống Kỹ thuật trong công trình Anh ngữ Tải tại đây
4 Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Chuyên ngành XD Cầu đường Anh ngữ Tải tại đây
5  Ngành Kỹ thuật CTN/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước Anh ngữ Tải tại đây
6 Ngành Kinh tế xây dựng Anh ngữ Tải tại đây