Hội đồng tư vấn trường

Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Xây dựng

TT Họ và Tên Chức vụ
1 PGS.TS Nguyễn Lê Ninh Chủ tịch
2 GS.TS Trần Đình Bửu Uỷ viên
3 GS.TS Đặng Hữu Uỷ viên
4 GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm Uỷ viên
5 GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng Uỷ viên
6 GS.TSKH Nguyễn Như Khải Uỷ viên
7 PGS.TS Nguyễn Văn Hùng Uỷ viên
8 TS. Lê Văn Thành Uỷ viên
9 GS.TS Nguyễn Xuân Đặng Uỷ viên
10 GS.TS Nguyễn Mạnh Yên Uỷ viên
11 GVC Đỗ Hữu Nghĩa Uỷ viên
12 PGS.TS Vũ Liêm Chính Uỷ viên
13 PGS.TS Ứng Quốc Dũng Uỷ viên
14 PGS.TS Đào Văn Toại Uỷ viên
15 PGS.TS Trần Văn Tâm Uỷ viên
16 PGS.TS Nguyễn Minh Hùng Uỷ viên
17 GS.TS Ngô Thế Phong Uỷ viên
18 GS.TS Đoàn Định Kiến Uỷ viên
19 PGS.TS Lê Kiều Uỷ viên
20 PGS.TS Võ Văn Thảo Uỷ viên
21 GS.TS Nguyễn Văn Phó Uỷ viên
22 GS.TS Phạm Văn Hội Uỷ viên
23 GS.TS Phạm Khắc Hùng Uỷ viên
24 PGS.TS Đoàn Như Kim Uỷ viên
25 GS.TS Nguyễn Đăng Hạc Uỷ viên
26 GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành Uỷ viên
27 GS.TS Nguyễn Huy Thanh Uỷ viên
28 GS.TS Lương Phương Hậu Uỷ viên
29 GS.TSKH Nguyễn Tài Uỷ viên
30 GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục Uỷ viên
31 PGS.TS Phan Duy Pháp Uỷ viên
32 GS.TS Dương Học Hải Uỷ viên
33 GS.TS Đỗ Bá Chương Uỷ viên
34 GS.TS Vũ Đình Phụng Uỷ viên
35 GS.TS Ngô Thế Thi Uỷ viên
36 GS.TS Phạm Đình Việt Uỷ viên
37 GS.TSKH Lâm Quang Cường Uỷ viên
38 GS.TS Trần Ngọc Chấn Uỷ viên
39 GS.TSKH Trần Hữu Uyển Uỷ viên
40 GS.TS Trần Hiếu Nhuệ Uỷ viên
41 GS.TSKH Phùng Văn Lự Uỷ viên
42 GS.TS Nguyễn Minh Tuyển Uỷ viên
43 GS.TS Lê Xuân Huỳnh Uỷ viên
44 GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái Uỷ viên
45 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Uỷ viên
46 PGS.TS Lê Ngọc Thạch Uỷ viên
47 PGS.TS Nguyễn Văn Hào Uỷ viên
48 GVC Trần Nhật Thành Uỷ viên
49 GVC Nguyễn Văn Khánh Uỷ viên
50 GVC Phạm Văn Du Uỷ viên thư ký

 

Ban Thường trực Hội đồng tư vấn trường

TT Họ và Tên Chức vụ
1 PGS.TS Nguyễn Lê Ninh Uỷ viên thường trực
2 TS. Lê Văn Thành Uỷ viên thường trực
3 PGS.TS Vũ Liêm Chính Uỷ viên thường trực
4 GS.TS Phạm Khắc Hùng Uỷ viên thường trực
5 GS.TS Nguyễn Đăng Hạc Uỷ viên thường trực
6 GS.TS Lương Phương Hậu Uỷ viên thường trực
7 GS.TS Phạm Đình Việt Uỷ viên thường trực
8 GS.TS Trần Hiếu Nhuệ Uỷ viên thường trực
9 GS.TSKH Phùng Văn Lự Uỷ viên thường trực
10 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Uỷ viên thường trực