Khoa học công nghệ

Pineapple

Triển lãm "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Hà Nội năm 2022"

Trải qua hơn 60 năm đào tạo, 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, có vị thế vững chắc ở Việt Nam và có quan hệ đối tác với nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Từ năm học 2015-2016, nhà trường bắt đầu thực hiện theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; tập trung vào một số nội dung sau:

  • Phát triển nhân lực KHCN trong nhà trường. Đưa công tác NCKH và PTCN trở thành một nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên;
  • Hình thành các nhóm NCKH đa ngành và phát huy ưu thế của trường đa ngành trong lĩnh vực xây dựng. Chủ động xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu trọng điểm và đa ngành, thể hiện các mũi nhọm về KHCN của trường để tham gia các chương trình, dự án quốc gia,…;
  • Tìm kiếm các khả năng tăng cường đầu tư CSVC cho các phòng thì nghiệm và thư viện KH&CN bằng các nguồn kinh phí nhà nước và kinh phí của nhà trường;
  • Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ tới các địa phương, hợp tác NCKH với Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội và các bộ, ngành khác; hợp tác quốc tế trong NCKH và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các trường đại học quốc tế hình thành các dự án nghiên cứu;
  • Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở KH&CN với các đơn vị sản xuất, kinh doanh xây dựng, với doanh nghiệp chuyển giao công nghệ.