Thông báo tuyển dụng của Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng (DCCD)