Thêm 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp cho nhóm tác giả: Thầy NV Tuấn, NC Thắng, HT Nghĩa

Chúc mừng nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Công Thắng – Giảng viên Bộ môn Vật liệu Xây dựng và TS. Hoàng Tuấn Nghĩa – Giảng viên Bộ môn Công trình thép – gỗ vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp thêm 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2529: “Song chắn rác bê tông cốt sợi siêu chất lượng” – theo Quyết định số 17708w/QĐ-SHTT, ngày 12/11/2020.

2. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2530: “Cọc ván bê tông siêu cường độ”- theo Quyết định số 17709w/QĐ-SHTT, ngày 12/11/2020.

Vậy là trong năm 2020, Nhóm tác giả đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp 04 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. (02 bằng đọc quyền GPHI đã được cấp vào tháng 5/2020).

 

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh