Máy xây dựng - Hệ VLVH

CHUYÊN NGÀNH: MÁY XÂY DỰNG

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

4201

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

2

5601

Pháp luật đại cương

2

3

3901

Đại số

3

4

4501

Tin học đại cương

3

5

2401

Hoá học đại cương

2

6

3001

Hình hoạ

3

7

4401

Ngoại ngữ 1

3

8

4202

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

9

3902

Giải tích 1

3

10

2501

Vật lí 1

3

11

4402

Ngoại ngữ 2

3

12

3002

Vẽ kỹ thuật

3

13

101

Cơ học cơ sở 1

3

14

4102

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

15

3610

Nhập môn Quản trị kinh doanh

2

16

3903

Giải tích 2

4

17

2502

Vật lí 2

2

18

3004

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

19

102

Cơ học cơ sở 2

2

20

601

Sức bền vật liệu 1

3

21

4101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

22

4001

Xác suất thống kê

2

23

602

Sức bền vật liệu 2

3

24

301

Cơ học kết cấu 1

3

25

1101

Kỹ thuật nhiệt

2

26

2301

Vật liệu xây dựng

3

27

1901

Thuỷ lực cơ sở

3

28

303

Cơ học kết cấu 2

2

29

2601

Vật liệu cơ khí

3

30

2702

Kỹ thuật điện

3

31

2604

Chi tiết máy

3

32

2605

Đồ án Chi tiết máy

1

33

2606

Dung sai và kỹ thuật đo

2

34

2608

Nguyên lý máy

3

35

501

Kết cấu thép 1

2

36

2703

Kỹ thuật điện tử

3

37

2607

Kỹ thuật gia công cơ khí

3

38

2806

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

3

39

2807

Máy nâng

3

40

2808

Đồ án Máy nâng

1

41

1001

Môi trường và phát triển bền vững

2

42

2802

Truyền động thuỷ khí

3

43

4901

Ô tô máy kéo

3

44

2809

Máy làm đất

3

45

2810

Đồ án Máy làm đất

1

46

2811

Kết cấu thép máy xây dựng

2

47

2812

Đồ án Kết cấu thép máy xây dựng

1

48

3601

Kinh tế xây dựng 1

2

49

207

Kỹ thuật thi công

2

50

2803

Máy sản xuất vật liệu xây dựng

3

51

2804

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng

1

52

2805

Máy và thiết bị chuyên dùng

2

53

2707

Điện tử công suất

3

54

201

An toàn lao động

2

55

3604

Kinh tế ngành

2

56

4902

Khai thác máy xây dựng

3

57

2705

Trang bị điện

3

58

2706

Đồ án Trang bị điện

1

59

8801

Thực tập cán bộ kỹ thuật

6

60

8802

Đồ án tốt nghiệp

15