GIẤC MƠ ĐỨC – SỐ 15: GIẤC MƠ TRỞ LẠI CÙNG TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG BiW, CHLB ĐỨC