Xếp hạng 4 sao UPM trong hệ thống UPM

Ngày 04/11/2020, Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM đã công bố kết quả đối sánh, gắn sao cho Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Theo đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhận được đánh giá 4 sao trên mức tối đa 5 sao về tổng thể các mặt hoạt động của nhà trường theo chuẩn đại học định hướng nghiên cứu.

Các lĩnh vực hoạt động nổi trội của Nhà trường được Hệ thống UPM đánh giá cao bao gồm: Quản trị chiến lược, đào tạo, Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Công nghệ thông tin và tài nguyên số và Phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, các lĩnh vực Quản trị chiến lược, Đổi mới sáng tạo và Phục vụ cộng đồng được Hệ thống UPM đánh giá đạt mức tối đa 5 sao (xem chi tiết tại: http://upm.vn/university/100/).

Được xây dựng với mục tiêu đối sánh chất lượng các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á về khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới sáng tạo và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống UPM đã xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 8 tiêu chuẩn, 54 tiêu chí (có thể đo lường và thu thập dữ liệu được) nhằm phân tích và đánh giá định lượng gần như bao quát các các hoạt động trường đại học. Mỗi tiêu chí có mốc chuẩn và trọng số riêng. Ngoài các tiêu chí cơ bản là quản trị chiến lược, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, UPM quan tâm đến các tiêu chí về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đại học thông minh và chuyển đổi số, mức độ quốc tế hóa và phát triển bền vững theo tiếp cận kiểm định chất lượng và xếp hạng gắn sao. Các Tiêu chuẩn bao gồm:

- Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược - 5 tiêu chí, trọng số 6%.

- Tiêu chuẩn 2: Đào tạo - 15 tiêu chí, trọng số 35%.

- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu - 4 tiêu chí, trọng số 20%.

- Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo - 4 tiêu chí, trọng số 11%.

- Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - 4 tiêu chí, trọng số 6%.

- Tiêu chuẩn 6: Công nghệ thông tin và tài nguyên số -10 tiêu chí, trọng số 10%.

- Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa - 9 tiêu chí, trọng số 6%.

- Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng - 3 tiêu chí, trọng số 6%.

Với cách tiếp cận như trên, bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM không chỉ có mức độ bao quát như kiểm định chất lượng mà còn ghi nhận mức độ xuất sắc của các trường. Việc xếp hạng đối sánh trên cơ sở đánh giá định lượng không những chỉ ra các điểm mạnh và điểm yếu của một trường đại học mà còn hỗ trợ đối sánh và nhận diện chất lượng trường đại học một cách toàn diện. Trên cơ sở kết quả đánh giá, hệ thống UPM tiến hành gắn từ 1 đến 5 sao chất lượng theo từng lĩnh vực cụ thể và tổng thể của mỗi trường tùy theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

Kết quả đánh giá 4 sao của UPM một lần nữa khẳng định chất lượng, uy tín hàng đầu của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Được biết, hiện nay đã có 32 cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực Đông Nam Á đã tham gia đối sánh theo hệ thống UPM.

 

Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục