Tin tức đào tạo

Thông báo về Quyết định mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quyết định số 264/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đào tạo trình độ đại học, mã ngành: 7516305