Tin tức đào tạo

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2021-2022

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

STT Nội dung
1

Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

Biểu 18B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường

2

Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

3

Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

4

Biểu 18E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

- Biểu 18E1: Trình độ Tiến sĩ

- Biểu 18E2: Trình độ Thạc sĩ

- Biểu 18E3: Trình độ đại học

5 Biểu 18G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
6

Biểu 18H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

7

Biểu 18I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

8

Biểu mẫu 18K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục.