TTCNTT: Thông báo cấp tài khoản đăng nhập cổng thông tin eoffice.huce.edu.vn cho Cán bộ - giảng viên và sinh viên

Thông báo số 21 và 22/TB-ĐHXDHN của trường Đại học Xây dựng Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc cấp tài khoản cho Cán bộ - Giảng viên và sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin điều hành https://eoffice.huce.edu.vn