Trường ĐHXD chính thức là một trong bốn Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định quốc tế HCERES

3368

Trường ĐHXD chính thức là một trong bốn Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định quốc tế HCERES

Bắt đầu: 08:00 12/06/2017  (GMT + 07)
Kết thúc: 10:30 21/09/2017  (GMT + 07)
Địa điểm: Đại học Xây Dựng Hà Nội