Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản.

Thông báo (file đính kèm) bao gồm các thông tin sau để các cá nhân/ tổ chức quan tâm được biết:

- Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định giá;

- Thông tin về tài sản thẩm định giá; 

- Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá;

- Yêu cầu về hồ sơ đăng ký;

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá.

Xem chi tiết thông báo tại file dưới đây