Thông báo về việc tập huấn chứng thư số - chữ ký số đợt 2 dành cho đối tượng là giảng viên

Thông báo số 255/TB-ĐHXDHN về việc tập huấn Chứng thư số - Chữ ký số đợt 2 dành cho đối tượng là giảng viên.

Thời gian: Ngày 10/5/2024 (Gồm 2 buổi sáng - chiều theo danh sách)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà G3

Đối tượng: Các thầy cô theo danh sách kèm theo.