Thông báo về việc khởi tạo Hệ thống hành chính một cửa

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo về việc khởi tạo Hệ thống hành chính một cửa cho sinh viên.