Thông báo về việc Đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Công văn số 227/TB-ĐHXDHN ngày 16/04/2024 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.