Thông báo V/v thực hiện trả lời Phiếu khảo sát về nội dung chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm giảng viên

Thông báo số 284/TB-ĐHXDHN về việc thực hiện trả lời Phiếu khảo sát về nội dung chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm giảng viên.