Thông báo tổ chức Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho KTS và Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (HN03)

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ/BXD ngày 5/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư (Continuing Professional Development - CPD) và Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc, năm 2022.