Thông báo số 673 về kế hoạch đào tạo chương trình đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ đối với sinh viên K65

Thông báo số: 673/TB-QLĐT về kế hoạch đào tạo chương trình đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ đối với sinh viên K65. 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.