Thông báo số 672/TB-BGD&ĐT Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-Pu-Chia năm 2022