Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024

Thông báo số 338/TB-ĐHXDHN-KTĐB ngày 05/7/2024 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 7/2024.

Thông tin của thông báo và chi tiết hướng dẫn xem tại file đính kèm.