Thông báo kế hoạch học tập chương trình đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư và thạc sĩ đối với sinh viên K65

Danh sách sinh viên: Xem tại đây (sử dụng tài khoản email có đuôi @huce.edu.vn để có quyền truy cập file và xem danh sách)