Thông báo kế hoạch đăng ký học chuyển tiếp lên chương trình kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ đối với sinh viên K65