Thông báo đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo kỹ sư/kiến trúc sư

Thông báo đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo kỹ sư/kiến trúc sư và mẫu đơn.

Phòng Quản lý đào tạo yêu cầu các bạn sinh viên có nguyện vọng học chương trình đào tạo kỹ sư/kiến trúc sư nộp đơn theo kế hoạch này.

Tải Mẫu đơn đăng ký: Tại đây