TCCB: 406/TB-ĐHXDHN Về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

Xem thêm: 

>>>  Nghị định 115/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

>>> Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

>>> Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập