TCCB: 405/TB-ĐHXDHN Xét hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức hành chính

Xem thêm:

>>> THÔNG BÁO SỐ 371/TB-ĐHXDHN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

>>>  Nghị định 115/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

>>> Thông tư số 02/2021/TT-BNV: Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.