TB Số 558: Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 8/2022

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-20222, Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 8/2022, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các đơn vị liên quan và sinh viên các lớp thông báo Số 558/TB-DHXDHN-KTDB và Hướng dẫn thực hiện khảo sát đính kèm.