TB Số 506: V/v triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quyết định số 833/QĐ-ĐHXDHN V/v triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2021 - 2022, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các đơn vị liên quan và sinh viên các lớp thông báo Số 506/TB-DHXDHN-KTDB và Hướng dẫn thực hiện khảo sát đính kèm.