SĐH: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường cho NCS: Nguyễn Thị Thu Hà

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đề tài: Nghiên cứu xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí trong điều kiện Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn:

1. TS. Hoàng Dương Tùng

2. GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã ngành: 9520320-1

Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI