Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024

Quyết định số 730/QĐ-ĐHXDHN ngày 15/05/2024 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 về việc Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024.