Quy chế phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quy chế phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí kèm theo Quyết định số 693/QĐ-ĐHXDHN của HIệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.