Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần Block 1 học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo và hướng dẫn triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần Block 1 - Học kỳ 1, năm học 2023-2024.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.