Kế hoạch Triển khai công tác khám sức khoẻ định kỳ cán bộ viên chức năm 2024

Kế hoạch số 171/KH-ĐHXDHN ngày 22/03/2024 về việc Triển khai công tác khám sức khoẻ định kỳ cán bộ viên chức năm 2024