Kế hoạch số: 274/KH-ĐHXDHN - Khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên K66

Kế hoạch số: 274/KH-ĐHXDHN ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc triển khai công tác Khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên K66.

Các thông tin chi tiết và lịch khám sức khỏe cho các lớp xem tại file đính kèm.