Hướng dẫn nam sinh viên K68 hoàn thành thủ tục "Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự"

Hướng dẫn nam sinh viên K68 làm thủ tục "Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự"