CTSV: Triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên theo hình thức trực tuyến

Thông báo số 21/TB-ĐHXDHN ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, về việc Triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K62, K63, K64, K65 theo hình thức trực tuyến.