CTSV: TB về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022