Các loại hình đào tạo VLVH

Đào tạo đại học VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 200 sinh viên / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế 5 năm (10 học kỳ, trong đó 9 học kỳ tích lũy học phần, 1 học kỳ làm Đồ án Tốt nghiệp)
 • Thời gian đào tạo: Tính từ khi sinh viên nhập trường đến lúc tốt nghiệp tối đa là 10 năm.

Đào tạo đại học liên thông VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên / 1 năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc khối kỹ thuật;
 • Đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế 2,5 năm. Sinh viên phải học bổ sung các môn học còn thiếu so với các môn học yêu cầu ở trình độ Cao đẳng của ngành/ chuyên ngành đăng ký.

Đào tạo văn bằng hai VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã học ở trình độ đại học đạt từ điểm 5 trở lên và phù hợp với chương trình khung của ngành/ chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.

Tiếp nhận sinh viên chính quy chuyển sang VLVH

- Điều kiện nhập học:

 • Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang VLVH cần có đơn và được sự đồng ý của Trưởng phòng Đào tạo;
 • Có quyết định chuyển hệ đào tạo của Trường ĐHXDHN (Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên phụ trách);
 • Nộp hồ sơ gốc;
 • Phiếu điểm các môn học đã tích luỹ được ở hệ chính quy; 

- Ngành đào tạo: Tất cả các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN.

- Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã tích lũy được ở hệ chính quy và phù hợp với chương trình khung của ngành / chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.