Thông báo số 183/TB-ĐHXDHN đăng ký dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 năm 2024

Các tài liệu đính kèm thông báo:

- CV 917 BGD 2023 đăng ký chỉ tiêu 89 2024: Tải tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo đề án 89: Tải tại đây

- TT 30_2022_TT-BTC hướng dẫn thủ tục tài chính đề án 89: Tải tại đây

- TT 25_2021_TT-BGDDT HD triển khai Đề án 89: Tải tại đây

- QĐ 1835 2021_BGDDT ngành được đào tạo theo 89: Tải tại đây

- QĐ 2914 2021_BGDDT bổ sung ngành được đào tạo theo 89: Tải tại đây