TB Vv lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 3/2023

Thông báo số 152/TB-ĐHXDHN về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 3/2023

Thông tin chi tiết xem tại file thông báo và hướng dẫn đính kèm.