TB số 188/TB-ĐHXDHN V/v Đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2023

Thông báo số 188/TB-ĐHXDHN ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2023.

Chi tiết thông báo, các mốc thời gian và mẫu danh sách đăng ký xem tại File đính kèm.

Trân trọng!