TB số 153 Vv tạo cổng TTĐT cho các đơn vị cấp 3 trong toàn trường

Thông báo số 153/TB-ĐHXDHN ngày 09/3/2023 về việc tạo cổng thông tin điện tử (TTĐT) cho các đơn vị cấp 3 trong toàn trường.