Quyết định điều chỉnh Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quyết định số 788/QĐ-ĐHXDHN về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHXD ngày 07/01/2016.