Phương thức tổ chức đào tạo

PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

1. Phương thức tổ chức đào tạo áp dụng từ Khóa 66 đến Khóa 68:

Sơ đồ phương thức tổ chức đào tạo áp dụng từ Khóa 66 đến Khóa 68

 

2. Phương thức tổ chức đào tạo áp dụng từ Khóa 69:

Sơ đồ phương thức tổ chức đào tạo áp dụng từ Khóa 69