Phòng Đào tạo

Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo đại học và phát triển các chương trình đào tạo đại học mới trong Trường.

 1. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác đào tạo đại học của Trường.
 2. Chủ trì, phối với với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đại học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng liên thông, hội nhập quốc tế; nghiên cứu phát triển các môn học mới, xây dựng chương trình đào tạo mới.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo bậc đại học.
 4. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học, lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ đào tạo được phân công. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy các hệ chính quy, bằng II, liên thông  đến các bộ môn.
 5. Chủ trì biên soạn và xuất bản niên lịch đào tạo của Trường hàng năm và sổ tay sinh viên từng học kỳ.
 6. Quản lý, điều phối việc sử dụng phòng học, giảng đường để phục vụ kế hoạch đào tạo của Trường.
 7. Là đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu của Nhà trường. Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức xuất bản giáo trình, tài liệu, sách tham khảo.
 8. Quản lý việc liên kết, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đại học với các trường, viện đại học, các đối tác khác trong nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo có cấp bằng đại học chính quy của Trường.
 9. Tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và tổ chức quảng bá cho các chuyên ngành đào tạo.
 10. Phối hợp với phòng Thanh tra Pháp chế, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đánh giá tính phù hợp sản phẩm đào tạo với yêu cầu của của người sử dụng lao động làm cơ sở cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo.
 11. Là thường trực Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học có cấp bằng chính quy của Trường.
 12. Đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh đối với hệ chính quy, các hệ đào tạo có cấp bằng đại học chính quy của Trường thuộc phạm vi được phân công.
 13. Tham gia theo dõi, đề xuất Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
 14. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp sinh viên trúng tuyển vào các lớp chuyên ngành theo quy định của Trường và thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng. Bàn giao danh sách lớp sinh viên và hồ sơ sinh viên cho các đơn vị có liên quan.
 15. Chủ trì tổ chức bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho các hệ đại học chính quy, liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng II thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng.
 16. Phối hợp với phòng Thanh tra Pháp chế, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên.
 17. Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy, các hệ đào tạo có cấp bằng đại học chính quy của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.
 18. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đào tạo cho các khoa.
 19. Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh;quản lý, lưu trữ điểm thi học phần, điểm tốt nghiệp của hệ chính quy, các hệ đào tạo có cấp bằng đại học chính quy thuộc Phòng quản lý. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.
 20. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên cho hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy phục vụ cho việc thanh toán khối lượng giảng dạy và đánh giá giảng viên.
 21. Cung cấp kết quả học tập và các cơ sở dữ liệu cho phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên phục vụ cho việc đề xuất trình Hiệu trưởng xét: Chuyển đi, chuyển đến, dừng học, tiếp tục học, thôi học, kỷ luật đối với sinh viên các hệ chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy.
 22. Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo kỹ sư chất lượng cao tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao.
 23. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do Phòng quản lý.
 24. Đề xuất với Hiệu trưởng về các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học như: Phòng học và trang thiết bị phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện,….
 25. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thẩm định giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo đại học theo nhu cầu của Trường.
 26. Là đầu mối quản lý việc tư vấn, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kỳ, theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng ký. Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho toàn khoá học với tiến độ mục tiêu (học nhanh hay chậm) và tư vấn kế hoạch cụ thể từng học kỳ. Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng sinh viên; thảo luận và hướng dẫn sinh viên cách chọn để học thành công song song hai chương trình, học cải thiện điểm, cách tính điểm học tập.
 27. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường
 28. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 29. Trưởng phòng Đào tạo được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 30. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Đội ngũ cán bộ Phòng gồm 20 cán bộ

Lãnh đạo phòng:

 - TS. Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng 

            - ThS. Phạm Hữu Tùng – Phó trưởng phòng

           - ThS. Phạm Ngọc Chính - Phó Trưởng phòng

Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và Tên

Mảng công việc phụ trách

Bộ phận

1

 

 

 

 

Trưởng Phòng

TS. Hồ Quốc Khánh

 

Phụ trách mảng công việc chung

- Quy hoạch, phát triển

- Văn bản quy chế, tài liệu ấn phẩm

- Tuyển sinh (đề thi, kết quả thi)

- Văn bằng, chứng chỉ

- Tài chính, kinh phí đào tạo

Lãnh đạo Phòng

2

Phó Trưởng Phòng

ThS. Phạm Hữu Tùng

- Kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu

- Chương trình đào tạo

- Xét tốt nghiệp

- Giáo trình, học liệu

- Tuyển sinh

- Quản lý điểm

- Đăng ký môn học

- Học bổng, khối lượng giảng dạy

- HT thông tin, phần mềm QLĐT

Lãnh đạo Phòng

3

Phó Trưởng Phòng

ThS. Phạm Ngọc Chính

- Phụ trách mảng công việc chung của Hệ vừa học vừa làm Lãnh đạo Phòng

4

Lê Thu Hằng

Phụ trách:
- Khoa Xây dựng (thời khóa biểu, điểm, xét giao và xét tốt nghiệp), song bằng
- In báo dậy cho các bộ môn
- Lên khung kế hoạch giảng dạy

Tổ điểm

5

Lê Thị Hoa

Phụ trách:
- Khoa Cầu đường, công trình thủy (thời khóa biểu, điểm, xét giao và xét tốt nghiệp)
- Thốn kê điểm và báo cáo
- Thẩm định các chương trình đào tạo

Tổ điểm

6

Trần Văn Hải

Phụ trách:
- Khoa Kiến trúc, Ban KS CLC, Khối anh ngữ, pháp ngữ khoa Xây dựng (thời khóa biểu, điểm, xét giao và xét tốt nghiệp)
- Tính toán khối lượng giảng dạy chính quy toàn trường

Tổ điểm

7

Phan Thị Lê

Phụ trách:
- Khoa Môi trường, Khoa Vật liệu, Khoa Cơ khí xây dựng  (thời khóa biểu, điểm, xét giao và xét tốt nghiệp)

Tổ điểm

8

Bùi Thu Thủy

Phụ trách:
- Khoa Kinh tế và QLXD, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Công trình biển  (thời khóa biểu, điểm, xét giao và xét tốt nghiệp)
- Sổ tay sinh viên

Tổ điểm

9

Nguyễn Tuấn Anh

Phụ trách:
- Bố trí phòng học giảng đường
- Bố trí lịch thi các môn học

Tổ quản lý phòng học

10

Nguyễn Thúy Hà

Phụ trách:
- Bố trí phòng học giảng đường cho các lớp phát sinh
- Trực tại bộ phận giảng đường

Tổ quản lý phòng học

11

Nguyễn Việt Phương

Phụ trách:
- Tiếp và giải đáp sinh viên các hệ
- Làm quyết định hội đồng tốt nghiệp, thực tập của sinh viên chính quy
- Hợp đồng viết giáo trình, tài liệu
- Cấp phát chứng chỉ thể chất, quốc phòng.
- Các công tác hành chính của phòng

Tổ văn phòng

12

Hoàng Văn Vang

Phụ trách:
- Hệ thống edusoft và edusoft web
- Giải quyết và khắc phục sự cố mạng thuộc hệ thống đào tạo
- Trực tiếp sinh viên
- Tham gia công tác cấp chứng chỉ, thể chất, quốc phòng.
- Tham gia công tác tuyển sinh

Tổ CNTT

13

Nguyễn Lã Trúc Quỳnh

Phụ trách:
- Công tác thi đánh giá trình độ tiếng anh
- Miễn học tiếng anh cho các sinh viên có chứng chỉ tương ứng

Tổ tiếng Anh chuẩn đầu ra

14

Trương Thị Linh

Phụ trách:
- Công tác phô tô, văn phòng phẩm của phòng
- Công tác vệ sinh văn phòng

Tổ văn phòng

15

Trần Mỹ Hạnh

- Phụ trách công tác tuyển sinh, bằng tốt nghiệp hệ chính quy, bằng hai, liên thông và tại chức

Tổ tuyển sinh - Văn bằng

16

Phạm Thị Hạnh

- Phụ trách công tác tuyển sinh, Bản sao quyết định tốt nghiệp

Tổ tuyển sinh - Văn bằng

17

Nguyễn Phương Anh

Tiếp sinh viên

Quản lý văn bản, hồ sơ

Tổ văn phòng

18 Nguyễn Anh Vân

Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo tại chức, văn bằng 2, đào tạo thường xuyên, liên thông.

Tổ điểm
19 Lê Thu Thủy  

Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo tại chức, văn bằng 2, đào tạo thường xuyên, liên thông.

Tổ điểm
20 Đặng Chung Anh  

Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo tại chức, văn bằng 2, đào tạo thường xuyên, liên thông.

Tổ điểm
 • P.201 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng.
 • Điện thoại: (024) 38.69 6654
 • Email: phongdaotao@nuce.edu.vn